• Bez kategorii,  Bezpieczeństwo na osiedlach,  Ciekawostki,  Opinie,  Podstawy

  Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

  Czasami osoby niepełnosprawne wnioskują do spółdzielni o wyznaczenie dla nich miejsca parkingowego imiennie, stąd poniżej kilka słów na temat miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  o obniżonej sprawności ruchowej uprawnia karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, która może zostać wydana osobie, która spełnia wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.). Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na drogach publicznych są uwzględniane w projekcie organizacji ruchu, rozpatrywanym i zatwierdzanym przez organ zarządzający ruchem na drodze, stosownie do przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września…

 • Bez kategorii,  Obowiązki członków,  Opinie,  Podstawy

  Wpisowe, udziały – wpłata i zwrot.

  Przepisy dotyczące wpisowych i udziałów są zasadniczo klarowne. W praktyce występują przeważnie pytania dotyczące ich wysokości i możliwości zwrotu. Wpisowe i udziały są obowiązkowymi opłatami, które należą się spółdzielni mieszkaniowej w zamian za przyjęcie w poczet jej członków. Inaczej mówiąc aby uzyskać członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej należy wcześniej wnieść tzw. udział członkowski oraz zapłacić wpisowe. Są to bezwzględne obowiązki majątkowe, których źródłem prawnym jest dla wpisowego ustawa, a dla udziałów statut spółdzielni. Obowiązek zapłaty wpisowego wynika z art. 19 ustawy Prawo spółdzielcze (dalej u.p.s.), którego wysokość w przypadku spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie może przekraczać wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa…

 • Bez kategorii,  Opinie,  Podstawy

  Eksmisja małżonka najemcy a tytuł prawny do lokalu.

  Często po orzeczeniu eksmisji małżonek występuje o „przepisanie” umowy najmu tylko na niego. Wyrok eksmisyjny, wydany na skutek pozwu małżonka będącego również najemcą, czy to związany z rozwodem czy też nie, którego podstawą nie jest wcześniejsza utrata tytułu prawnego do lokalu,  powoduje utratę zasadniczego elementu z wiązki praw przysługujących najemcy a mianowicie prawa do przebywania w lokalu i do korzystania z niego celem zaspokajania swych potrzeb mieszkaniowych. Wyrok taki nie  pozbawia jednak praw majątkowych związanych ze stosunkiem najmu.

 • Bez kategorii,  Podstawy

  O zamianie w spółdzielniach słów kilka.

                 Umowa zamiany jest umową nazwaną, wzajemną, unormowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 603 k.c. przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.  Umowę zamiany odróżnia od umowy sprzedaży to, że wzajemne świadczenia stron są niepieniężne. Umowa zamiany jest, jednak bardzo podobna do umowy sprzedaży. Dlatego też  Kodeks cywilny  odsyła w tej materii do przepisów regulujących umowę sprzedaży.              Umowa zamiany ma często charakter mieszany, co oznacza, że przedmioty zamiany nie muszą być ekwiwalentne.             Z kodeksową (czystą) zamianą lokali w spółdzielni mieszkaniowej mamy do czynienia wyłącznie w przypadku praw rzeczowych zbywalnych.  W…

 • Bez kategorii,  Historyczne,  Podstawy

  Sytuacja prawna małżonków w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

  Często zdarza się, że koniecznym jest ustalenie na przestrzeni lat kto faktycznie uzyskał tytuł prawny do lokalu. Gdy umowy najmu zawierane były kilkadziesiąt lat temu, np. z poprzednimi właścicielami budynku przydatna może okazać się znajomość historii uregulowań dotyczących najmu w małżeństwie. Poniżej przedstawiam krótką ściągawkę. Od 10.07.2001r. Kodeks cywilny. Art. 6801. § 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. § 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności…

 • Orzecznictwo,  Podstawy

  Najem, stosunek najmu, bezumowne korzystanie z lokalu – jakie znaczenie może mieć nazewnictwo

                   Do przygotowania spraw eksmisyjnych czy też o zapłatę, jak również innych spraw spółdzielni ważnym jest prawidłowe posługiwanie się nazewnictwem dotyczącym korzystania z lokalu i to nie tylko w pismach procesowych ale w dokumentacji stanowiącej dowód w sprawie.               Bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez najemcę, który utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, lub przez innego użytkownika lokalu bez tytułu, należy odróżnić od stosunku najmu.              Stosunek najmu co do zasady nawiązuje się przez zawarcie umowy najmu. Zatem dochodząc należności od osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego (jakim jest np. umowa najmu) dochodzimy odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu a nie czynszu najmu. Inną kwestią jest, że odszkodowanie to…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress