• Bez kategorii,  Obowiązki członków,  Opinie,  Podstawy

  Wpisowe, udziały – wpłata i zwrot.

  Przepisy dotyczące wpisowych i udziałów są zasadniczo klarowne. W praktyce występują przeważnie pytania dotyczące ich wysokości i możliwości zwrotu. Wpisowe i udziały są obowiązkowymi opłatami, które należą się spółdzielni mieszkaniowej w zamian za przyjęcie w poczet jej członków. Inaczej mówiąc aby uzyskać członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej należy wcześniej wnieść tzw. udział członkowski oraz zapłacić wpisowe. Są to bezwzględne obowiązki majątkowe, których źródłem prawnym jest dla wpisowego ustawa, a dla udziałów statut spółdzielni. Obowiązek zapłaty wpisowego wynika z art. 19 ustawy Prawo spółdzielcze (dalej u.p.s.), którego wysokość w przypadku spółdzielni mieszkaniowych zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie może przekraczać wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa…

 • Ciekawostki,  Inne,  Interpretacje,  Opinie

  Czy wszystkie części walnego wybierają tych samych kandydatów ..?

  Na wokandach sądowych pojawiły się ostatnio sprawy dotyczące sposobu wyboru organów spółdzielni przez walne zgromadzenie podzielone na części.  Kwestia ta nie znalazła jeszcze  rozstrzygnięcia w znanych mi orzeczeniach Sądu Najwyższego.  Warto jednak zastanowić się nad interpretacja przepisów, gdyż nieważny wybór np. rady nadzorczej może mieć poważne skutki dla funkcjonowania spółdzielni. Zgodnie Art. 8 ze zn. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Powyższe wskazuje, iż uchwała musi zostać przedstawiona pod głosowanie w identycznym brzmieniu na każdej z części…

 • Bez kategorii,  Opinie,  Podstawy

  Eksmisja małżonka najemcy a tytuł prawny do lokalu.

  Często po orzeczeniu eksmisji małżonek występuje o „przepisanie” umowy najmu tylko na niego. Wyrok eksmisyjny, wydany na skutek pozwu małżonka będącego również najemcą, czy to związany z rozwodem czy też nie, którego podstawą nie jest wcześniejsza utrata tytułu prawnego do lokalu,  powoduje utratę zasadniczego elementu z wiązki praw przysługujących najemcy a mianowicie prawa do przebywania w lokalu i do korzystania z niego celem zaspokajania swych potrzeb mieszkaniowych. Wyrok taki nie  pozbawia jednak praw majątkowych związanych ze stosunkiem najmu.

 • Bez kategorii,  Opinie,  Orzecznictwo

  Zgoda właścicieli lokali do uzyskania przez spółdzielnię pozwolenia na budowę.

            Zdarza się, że uprawnione organy administracji stoją na stanowisku, iż do uzyskania pozwolenia na budowę konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji gdy wyodrębniono lokale a nieruchomością nadal zarządza spółdzielnia.              Z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej i w konsekwencji, z zastosowaniem reguł zarządzania dla niej właściwego, mamy do czynienia, jeżeli w określonym budynku lub budynkach zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali – wówczas automatycznie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o własności lokali oraz zgodnie z art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdy większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, podejmie uchwałę, że w zakresie ich…

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Opinie,  Orzecznictwo,  Uwłaszczenie

  Co dalej z art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ?

           Funkcjonowanie w systemie prawnym demokratycznego państwa prawa, w świetle przepisów obecnie obowiązującej Konstytucji RP, przepisu umożliwiającego pozbawienie właściciela – w drodze chociażby orzeczenia sądowego – prawa własności nieruchomości bez jego zgody i to bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego , wydaje się nie do pogodzenia z zapisami tejże Konstytucji zawartymi w szczególności w art. 21 i 64.        Całokształt toczących się obecnie spraw przed sądami wskazuje, iż w przedmiocie obowiązywania art. 48 ust. 1 usm istnieje szereg wątpliwości natury prawnej, które muszą zostać rozstrzygnięte przez ponowną ingerencję Trybunału Konstytucyjnego.             W Trybunale Konstytucyjnym doszukałem się 25 zarejestrowanych spraw dotyczących art 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ze spraw, które sam…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress