Europejski Trybunał Praw Człowieka też dla spółdzielni.

Cały czas próbujemy walczyć ze skutkami złego prawa o przekształceniach w spółdzielniach mieszkaniowych.  Kolejne starcie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.

Zarzuty skargi w uproszczeniu takie: Państwo strona Rzeczpospolita Polska wprowadzając regulację zawartą w art. 48 ust. 1 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych uznaną następnie za niezgodną z konstytucją dopuściło się naruszenia art. 1 do Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i zarazem art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawie niniejszej Skarżąca starała się uzyskać odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej w wyniku arbitralnego wkroczenia przez Polskę w istotę prawa własności. Bezspornym jest, iż taka okoliczność miała miejsce.

Pomimo bezsporności, iż do takiego zdarzenia doszło na kanwie sprawy niniejszej Polska odmawia wypłaty odszkodowania zasłaniając się wykładnią dotyczącą obowiązywania przepisów stwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją.

Nie obyło się bez przygód bo formularz skargi nie jest precyzyjny co do reprezentacji, a skargi nie spełniające wymogów zdaniem urzędników ETPCZ idą na przemiał i nie ma możliwości dowodzenia, że jednak wymogi były spełnione. Wydało mi się to bardzo dziwne skoro Trybunał z założenia ma być dostępny dla wszystkich.

Pierwsze koty za płoty skarga przekazana do rozpoznania 🙂

Posted in Bez kategorii, Nowości, Orzecznictwo, Uwłaszczenie | Tagged , , , , , | Leave a comment

Co nas czeka w spółdzielczości mieszkaniowej ?

Dzisiejszy wpis może mało merytoryczny ale po prostu nie mogę się powstrzymać.  Raczej do tej pory nie zajmowałem się komentowaniem projektów ale w obecnych czasach ustawy uchwala się dość szybko więc się pokuszę. Przeglądam sobie projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze i niestety widzę, że znowu za projektowanie zmian zabierają się osoby, które albo nigdy nie miały styczności ze spółdzielniami mieszkaniowymi albo miały styczność ze spółdzielnią jednobudynkową. Co gorsza obawiam się, że wiedzę o działalności spółdzielni  projektodawcy czerpią chyba z patologii nagłaśnianych przez media. Z takiego wrzucania wszystkich do jednego worka powstają potem takie cudeńka.

Czy na prawdę nikt nie dostrzega, że np. wprowadzone już przed laty zmiany dotyczące walnego zgromadzenia i likwidacji ZPCZ wywołały zupełnie odwrotny skutek ? Przecież w tej chwili w dużych spółdzielniach nie można mówić o REPREZENTATYWNOŚCI czy o jakiejkolwiek demokracji. Frekwencja rzadko osiąga poziom pozwalający na podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości co blokuje działania i generuje koszty. Obecne na zgromadzeniu są zazwyczaj osoby, które…… po prostu mają na to czas. Więcej nie pisze bo jeszcze ktoś poczuje się urażony a to nie o to chodzi. ZPCZ może nie było idealnym rozwiązaniem ale gdy funkcjonowało, rzadko zdarzało się, że osoby wybrane na przedstawicieli nie przychodziły a przecież wybierani byli na zebraniach grup przez osoby ze swojego rejonu, osiedla itt. Wybierani przez członków, nie przez prezesa ! Tam mogli przedyskutować wszelkie problemy i one potem stanowiły zaczyn do projektów uchwał i dyskusji merytorycznej na walnym.

Czy nikt nie dostrzega, że już w obecnym stanie prawnym tak naprawdę walne zgromadzenie to tylko maszynka do głosowania ? Przecież na walnym w obecnej formie nic już się nie modyfikuje, nie ma możliwości przeprowadzenia żadnej konstruktywnej dyskusji.

Do tego ustawodawca chce nam zafundować zapis, że np. dokonywanie remontów średnich i kapitalnych wymagać będzie uchwały walnego zgromadzenia. Ciekaw jestem, czy jak się okaże, że na walne przyszli w większości członkowie z osiedla X to przegłosują bezproblemowo remont na osiedlu Y.

W noweli jest też zapis o tym, że członkowie spółdzielni będą mieli prawo organizować się w grupy społeczne sankcjonowane uchwałą walnego zgromadzenia. Na prawdę mam wątpliwości czy potrzebny jest kolejny organ skoro już funkcjonują rady osiedli.

” Baardzo przemyślany” wydaje się zapis, że każdy członek spółdzielni może uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej w charakterze obserwatora z prawem do złożenia wniosku o udzielenie mu głosu w charakterze doradczym w przedmiocie prowadzonych obrad. Teraz dla walnych zgromadzeń rezerwuje się hale sportowe, żeby w razie czego zapewnić udział każdemu członkowi bo przecież taki jest obowiązek. Czy posiedzenie rady też należałoby zwoływać w takich miejscach ? Co jeśli członkowie się nie zmieszczą ? To wie tylko ten kto uczestniczył w posiedzeniach organów spółdzielni i widział co może się wydarzyć a zapewniam, że z tymi posiedzeniami zawsze wiążą się duże emocje. Bywa nawet, że interweniuje policja bo niektórym ciężko wytłumaczyć na czym polega teraz walne zgromadzenie i jak należy realizować uprawnienia członkowskie.

Nie będę się zagłębiał w zapis, że funkcji lustratora spółdzielni mieszkaniowej nie może pełnić osoba będąca członkiem organów spółdzielni mieszkaniowej. Rozumiem, że badanej spółdzielni tak, ale w ogóle ? Tak sobie myślę, że praktyka lustratora w tej dziedzinie byłaby wskazana. Ale ustawodawca chyba zakłada, że spółdzielnie to jakaś ośmiornica.

Na koniec zostawiam takie cudeńko. Otóż mając na uwadze to co napisałem o praktyce walnych zgromadzeń, teraz również ma ono podejmować „uchwały o pozbawieniu wszelkich dodatkowych gratyfikacji finansowych w bieżącym roku obrachunkowym w odniesieniu do członków organów spółdzielni, których udokumentowane działania w roku poprzedzającym zwiększyły w sposób nieuzasadniony koszty funkcjonowania spółdzielni lub przyniosły jej stratę.”  Oczywiście również to walne oceni czy działania są udokumentowane i co to znaczy 🙂

Pracuję w spółdzielczości od 11 lat i jeśli ktoś z decydentów czyta tego bloga to zapraszam Panie i Panów tworzących ustawy na kilka walnych i posiedzeń np. rad osiedli. Jestem w stanie załatwić możliwość uczestnictwa w walnym zwołanym zarówno w całości jak i w części. Naprawdę serdecznie zapraszam.

Wiem, że bloga takie osoby czytają bo raz miałem propozycję napisania pieśni pochwalnej co do funkcjonowania nowych zasad  walnych zgromadzeń ale jak napisałem co myślę naprawdę, to słuch o wywiadzie zaginął.

pozdrawiam.

 

Posted in Ciekawostki, Nowości, Odpowiedzialność, Organy, Walne Zgromadzenie, Zarząd, zmiany w przepisach | Tagged , , , , | Leave a comment

Życzenia Świąteczne

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają  do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok. Życzę wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. 

img_0131

 

 

Posted in Bez kategorii | Tagged | Leave a comment

Czy warto przekształcać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność ?

Udzielenie odpowiedzi na pytanie czy korzystne jest przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu nie jest proste. Każde z praw ma swoje zalety i wady.

Zdarza się, że nowi właściciele skuszeni darmowym przekształceniem nie rozważyli wszystkich jego aspektów i potem zgłaszają się do spółdzielni z pytaniem czy można to „odkręcić”. Dobrze zatem przemyśleć tą decyzję gdyż nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie.

Poniżej przedstawię istotne czynniki, które mogą wpływać na ocenę opłacalności omawianego przekształcenia.

1) Obydwa prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji. Umowa zbycia tych praw wymaga formy aktu notarialnego. W tym zakresie nie można zatem powiedzieć aby któreś z omawianych praw było lepsze.

2) Przy przekształceniu w prawo odrębnej własności lokalu zakładana jest obligatoryjnie księga wieczysta co ułatwia obrót lokalem. Nie jest to jednak argument przemawiający za przekształceniem gdyż dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu również można założyć księgę wieczystą  choć w tym przypadku fakultatywnie.

3) Prawo własności jest najpełniejszym prawem do władania rzeczą. Prawo to daje faktycznie pełnię praw do lokalu w odróżnieniu od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu gdzie właścicielem lokalu pozostaje spółdzielnia, a uprawnionemu przysługuje jedynie ograniczone prawo rzeczowe do lokalu. Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, prawo dysponowania gruntem i budynkiem na którym on się znajduje przysługuje wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność posiada udział we własności nieruchomości gruntowej wyrażony ułamkiem i tym ułamkiem spółdzielnia mieszkaniowa bez udziału właściciela lokalu nie może w żaden sposób dysponować.

4) W przypadku odrębnej własności łatwiej uzyskać kredyt zabezpieczony hipoteką ponieważ niektóre banki nie udzielają kredytów pod zabezpieczenie hipoteką na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

5) Dysponowanie lokalem na cele inne niż mieszkaniowe w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest utrudnione gdyż wymaga uzyskiwania zgody spółdzielni.

6) Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu umożliwia przejęcie zarządu nad nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, którą tworzą właściciele lokali w budynku. W przypadku wyodrębnienia wszystkich lokali w budynku zmiana zarządu następuje z mocy prawa natomiast w przypadku wyodrębnienia lokali posiadających więcej niż połowę udziałów w nieruchomości wspólnej, zmiana zarządu może nastąpić na mocy uchwały właścicieli. Nie ma większych różnic w samym zakresie kosztów eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym prawem do lokalu czy lokalem stanowiącym odrębną własność. W obu przypadkach ich właściciele ponoszą koszty podatków od nieruchomości, opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów, opłacają fundusz remontowy. Różnica polega tylko na tym, czy opłaca się niektóre opłaty do spółdzielni czy bezpośrednio do jednostki samorządu terytorialnego. Nie mniej jednak z praktyki należy stwierdzić, że o ile sam zakres opłat jest zbliżony to występują duże różnice w ich wysokości.
To jest w zasadzie główny argument, który może zdecydować o opłacalności przekształcenia bądź jej braku. Spółdzielnie zazwyczaj zarządzają większą ilością budynków natomiast wspólnoty obejmują zazwyczaj tylko jeden budynek. W związku z tym spółdzielnia może wynegocjować korzystniejsze warunki umów na usługi związane z „obsługą” nieruchomości.
Przy ustalaniu kosztów eksploatacji duże znaczenie ma też stan techniczny budynku.
W przypadku konieczności wykonywania poważnych prac remontowych może okazać się, że wspólnota będzie miała poważne problemy w finansowaniu takich robót i powodować to będzie znaczne zwiększenie obciążenia finansowego właścicieli.
Z kolei spółdzielnia ma większe możliwości uzyskania środków zewnętrznych na remonty czy modernizację.

W praktyce, przekształcenia lokali znajdujących się w budynkach wymagających remontów dachu, elewacji czy termomodernizacji okazały się w dużej mierze niekorzystne dla właścicieli.

7) Prawo odrębnej własności lokalu można obciążyć dożywociem. Nie ma takiej możliwości przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Dożywocie polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Prawo to może okazać się istotne w przypadku gdy chce się przekazać nieodpłatnie nieruchomość i mieć pewność, że w przypadku dziedziczenia nie będzie ona wchodzić w skład schedy, od której wyliczany jest zachowek.

8) W przypadku upadłości lub likwidacji spółdzielni obydwa prawa są  prawnie zabezpieczone.
Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się z mocy prawa w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

9) Przy sprzedaży odrębnej własności lokalu pobierana jest co do zasady pełna taksa notarialna. W przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, koszty aktu notarialnego są niższe gdyż pobierana jest połowa taksy.  (tak było do 26.05.2012r.)

10) Dla osób inwestujących w mieszkania na wynajem ważna będzie kwestia amortyzacji. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu amortyzuje się stawką dla praw w wysokości 2,5% wartości rocznie. Natomiast nieruchomości stanowiące odrębną własność używane ponad 5 lat lub takie, w których wykończenie lub remont zainwestowano ponad 30% wartości nabycia można amortyzować podwyższoną stawką nawet do 10%. W takim przypadku zdecydowanie korzystne będzie posiadanie odrębnej własności.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | 26 komentarzy

Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu.

Okres walnych zgromadzeń w spółdzielniach w pełni, więc warto przypomnieć o możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu przez pełnomocnika. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Zanim zatem spółdzielca sporządzi pełnomocnictwo powinien sprawdzić w statucie swojej spółdzielni czy nie ma wyłączenia zastępowania członka przez pełnomocnika. Zapis taki nie musi mówić wprost, że „członek nie może uczestniczyć w WZ przez pełnomocnika” ale może być sformułowany np. tak „ członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.” Dlatego warto przeczytać dokładnie statut aby uniknąć niepotrzebnych sporów podczas walnego zgromadzenia. I choć to co napisałem może wydawać się tak oczywiste, że aż śmieszne to uwierzcie, w praktyce zdarza się nie rzadko. Znam nawet przypadek konieczności wezwania policji bo rzekomy pełnomocnik awanturował się dość intensywnie.

Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Tak stanowi przepis. Warunek ten nie dotyczy jednak osób, które reprezentują osobę prawną z mocy ustawy (np. uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji prezesa spółki). Stąd jeżeli przedstawicielstwo takie wynika z stosownego dokumentu czy rejestru to nie należy takiego jegomościa odsyłać po pełnomocnictwo.

Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu nie może być członek zarządu spółdzielni.
To zastrzeżenie nie dotyczy jednak spółdzielni, które nie mają więcej niż dziesięciu członków. Oczywiście i w tym przypadku statut może tą kwestię regulować odmiennie.

Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Spółdzielcza umowa o pracę to szczególna forma umowy ! Zakazem reprezentowania objęci są zatem członkowie spółdzielni zatrudnieni w niej na jakiejkolwiek innej podstawie niż spółdzielcza umowa o pracę.

Obowiązuje również zasada, że pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

Co do treści pełnomocnictwa, przepisy nie wskazują jak powinno ono wyglądać. Na tym tle również dochodzi do wielu niepotrzebnych nieporozumień. Stąd w celu uniknięcia problemów proponuje precyzyjne sformułowania, np. jak we wzorze, który można pobrać TUTAJ

Pełnomocnika nie należy mylić z ekspertem. Każdy członek spółdzielni ma bowiem prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, jednak osoba, z której pomocy korzysta członek, nie jest uprawniona do zabierania głosu.

Uprawnienie to w przeciwieństwie do pełnomocnictwa nie może być wyłączone przez statut.

Posted in Bez kategorii | 3 komentarze

WESOŁYCH ŚWIĄT

Wszystkim czytelnikom bloga, życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych 🙂

IMG_0182

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

O bezpieczeństwie informacji słów kilka.

ABI ADO ASI itp. ….. to dla niektórych czarna magia. W ostatnim czasie zaobserwowałem pewną „psychozę” dotyczącą problemu ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą przepisów wiele firm szkoleniowych zwietrzyło biznes i rozpoczęło „nabór” na jak twierdzą obowiązkowe szkolenia. Nawet do mnie zadzwoniła Pani z propozycją nie do odrzucenia, usiłując mi wmówić, że radca prawny ma teraz obowiązek odbycia szkolenia w zakresie danych osobowych. Niestety podstawy prawnej powołać już nie potrafiła.

Podobnie sprawa ma się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) szereg firm świadczących tego typu usługi usiłuje przekonać o obligatoryjności tego rozwiązania.

Otóż informuję wszystkich zainteresowanych, że powołanie ABI na dzień dzisiejszy nie jest obowiązkowe. Jak to powiedział jeden z uczciwych szkoleniowców, w dość oczywiście dużym uproszczeniu „najlepszą rzeczą w zmianie przepisów w tym zakresie jest to , że nie musimy ich stosować” ;-).

Jeśli nie ABI to co ? Jeżeli Administrator Danych Osobowych (ADO) nie powoła ABI to po prostu sam odpowiada za tą działkę. Nie może stworzyć stanowiska pełnomocnika, pomocnika, asystenta czy też innego referenta ds. ochrony danych osobowych, które to stanowisko wyeliminowałoby odpowiedzialność ADO.

Tak więc spokojnie, bez paniki ABI to nie oblig. Nie mniej jednak w moim przekonaniu z uwagi na wciąż rosnącą ilość danych osobowych i różnych kanałów ich przepływu a w szczególności ilości danych jakimi operuje spółdzielnia, powołanie ABI może przynieść wymierne korzyści.
Nie mówię tu o kontrolach GIODO bo na dzień dzisiejszy nie ma ich zbyt wiele ale mam na myśli inne roszczenia i postępowania chociażby wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych czy kodeksu karnego. Ponadto przepisy o ochronie danych osobowych nie należą do, że tak powiem łatwostrawnych i z pewnością z tego co już obserwuję w prawie unijnym, sprawy nie zmierzają ku uproszczeniu.

Niektórzy myślą „aa dam prawnikowi niech zaparafuje i po sprawie” No niezupełnie, ochrona danych osobowych wymaga również sporej wiedzy technicznej stąd liczenie tylko na prawnika nie jest dobrym rozwiązaniem.

Plusów powołania ABI jest sporo ale są też minusy. Przykładowo na podstawie nowych przepisów, GIODO, zamiast przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie, może zlecić ABI wykonywanie czynności polegających na sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, wtedy pozostaje nam jedynie powiedzieć „i ty Brutusie?”.

Podsumowując, jeżeli są w jednostce osoby, którym można zaufać pod względem kompetencji prawnych i techniczno – informatycznych to zarząd może nie powoływać ABI i odpowiadać za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych sam, można również zrzucić co nieco brzemienia odpowiedzialności i ABI powołać.

To tak skrótowo, ale temat jest rozwojowy 🙂

Posted in Ciekawostki, Inne, Ochrona danych, Odpowiedzialność, Organy, Podstawy, zmiany w przepisach | Tagged , , , , | Leave a comment

BLOG ROKU – zapraszam do głosowania

socialImgUn

Szanowni czytelnicy, pragnę wszystkich poinformować, że niniejszy  blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2014 w kategorii – specjalistyczne i firmowe. W dniu dzisiejszym ruszył II etap konkursu – głosowanie.
W związku z tym poniżej przedstawiam najważniejsze reguły dotyczące głosowania.

Będzie mi bardzo miło za każdy oddany głosy.

Zasady głosowania:

– etap głosowania trwa od 03.02.2015r od godz. 15:00 do 10.02.2015r do godz. 12:00

– głosowanie polega na wysłaniu SMS na numer: 7122

– w treści SMS konieczne podaj numer  bloga: K11258

– udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci operatora telefonii komórkowej działającego bezpośrednio w Polsce,

– w głosowaniu może wziąć udział każdy,
– z jednego numeru telefonu można oddać po jednym głosie na dany blog,
– koszt SMS-owego głosu to 1,23 PLN brutto (z VAT) – dochód z SMS-ów zostanie przekazany Fundacji Dzieci Niczyje.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Przełomowe orzeczenie w sprawie kaucji !

Ostatnio ilość obowiązków nie pozwalała mi na regularne wpisy na blogu ale z uwagi na tak ważne wydarzenie muszę wygospodarować chwilę na te dwa zdania.

Dzisiaj  w Sądzie Najwyższym po rekordowo długiej, bo ponad 1,5 godzinnej naradzie zapadło przełomowe moim zdaniem orzeczenie. Mianowicie Sąd Najwyższy uznał, że przy zwrocie kaucji, o którym mowa w art. 48 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyłączona została waloryzacja na podstawie art. 358 ze zn 1§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Więcej szczegółów jak tylko otrzymam uzasadnienie.

 

Posted in Ciekawostki, Orzecznictwo | Tagged , | Leave a comment

Zarząd powierzony ex lege – z uzasadnienia SN

Wiele osób pytało o uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 27.03.2014r. , o którym napisałem 28.03.2014r.  Wpis wywołał sporo emocji. Uzasadnienie jest już dostępne i można się z nim zapoznać  TUTAJ

Zamieszczę tutaj tylko krótki ciekawy cytat z uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, warto jednak zapoznać się z całym uzasadnieniem: „Nie można wreszcie twierdzić – inaczej, niż to przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 – że brzmienie art. 27 ust. 2 u.s.m. jest niejednoznaczne, a skoro przepis ten ogranicza uprawnienia właściciela, to jest uzasadniona jego wykładnia prokonstytucyjna, uwzględniająca sformułowania art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Zdaniem Sądu Najwyższego w niniejszym składzie, oznaczałoby to w istocie dokonanie oceny zgodności art. 27 ust. 2 u.s.m. z Konstytucją, do czego jest uprawniony wyłącznie Trybunał Konstytucyjny.”

 

Posted in Bez kategorii, Interpretacje | Tagged , , , | Leave a comment