Bez kategorii,  Ciekawostki,  Interpretacje,  Podstawy

Biuletyn spółdzielni a prawo prasowe.

Większość spółdzielni mieszkaniowych wydaje swoje biuletyny zawierające informacje dla spółdzielców i lokatorów na temat funkcjonowania spółdzielni. Powstaje pytanie jak traktować takie biuletyny w świetle unormowań Prawa prasowego.

Prasa w rozumieniu ustawy Prawo prasowe oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Ustawa zawiera katalog otwarty prasy wymieniając w nim  m.in. biuletyny.

Czasopismem jest natomiast zgodnie z prawem prasowym druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Oznacza to , że w zasadzie wydawane powszechnie przez spółdzielnie biuletyny są czasopismami i podlegają unormowaniom prawa prasowego a co za tym idzie wymagają rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy który  w tym przypadku pełni rolę organu rejestracyjnego.

Wniosek o rejestrację,  powinien zawierać:

1)    tytuł biuletynu oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
2)    dane osobowe redaktora naczelnego,
3)    określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
4)    częstotliwość ukazywania się biuletynu

Redaktorem naczelnym biuletynu może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie jest pozbawiona praw publicznych. Nie może nim zostać natomiast osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym RP, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie – Prawo prasowe.

Należy zatem załączyć do wniosku o rejestrację stosowne oświadczenie redaktora w powyższym zakresie.

Organ rejestracyjny w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może zwolnić redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.

Wydawanie biuletynu można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

Oczywiście o zmianie danych, zawartych we wniosku rejestracyjnym należy zawiadomić niezwłocznie organ rejestracyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress