• Eksmisje

  Uciążliwy lokator

  Do przypomnienia tematu „jak można sobie poradzić z uciążliwym lokatorem” skłoniła mnie piątkowa rozmowa z Panią Adrianą Bąkowską z Radia Nowy Świat. Poprosiła mnie o komentarz do sytuacji jaka zaistniała w pewnej kamienicy w Warszawie, gdzie lokator zrobił sobie w mieszkaniu nielegalną przetwórnie mięsa. Reportaż był krótki, więc nie mogłem przekazać zbyt wiele informacji (patroni RNŚ mogą go wysłuchać w Porannej Mannie cz.1 z 27.10.2023r. ok. 30 minuty). Pomyślałem więc, że warto rozwinąć ten temat na blogu i przedstawić procedury jakie można zastosować w różnych sytuacjach. Zaznaczam, że pojęciem lokator w tytule posługuje się w znaczeniu potocznym ustawowa definicja lokatora nie obejmuje bowiem właściciela i osoby bez tytułu prawnego. Dalej…

 • COVID-19,  Eksmisje,  zmiany w przepisach

  Eksmisje znowu możliwe.

  Jak to już ostatnio weszło w zwyczaj legislacyjny, coraz częściej stosuje się tzw. „wrzutki”. Spokojnie śledziłem sobie przebieg procesu legislacyjnego ustawy zmieniającej obostrzenia covidowe a tu nagle w ustawie o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono przepis uchylający art. 15 zzu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Krótko mówiąc, 15 kwietnia zniknął zakaz eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • Bez kategorii,  COVID-19,  Eksmisje

  COVID-19 a umowy najmu.

  Dzisiaj kontynuacja informacji na temat tzw. „Tarczy antykryzysowej„. Ustawa jest bardzo obszerna i w wielu miejscach jej zapisy mają wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych. Dzisiaj napiszę o ograniczeniach dotyczących wypowiadania umów najmu. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie „Tarczy antykryzysowej” upływa po tym dniu, ale przed 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Nie ma tu jednak automatyzmu. Aby doszło do przedłużenia umowy konieczne jest złożenie oświadczenia przez najemcę, który musi je złożyć najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Nie będzie miał jednak takiej możliwości najemca którego dotyczy jedna z poniższych sytuacji: w…

 • Eksmisje,  Obowiązki członków,  Windykacja,  Zarząd

  Kiedy spółdzielnia może pozbawić tytułu prawnego do lokalu.

  Pozbawienia tytułu prawnego do lokalu może być jedyną możliwością odzyskania zaległości przypadających od lokatora.  Pozbawienie tytułu prawnego nazywane potocznie (raczej nieprawidłowo) „odzyskaniem lokalu” kształtuje się odmiennie dla poszczególnych praw do lokali. I.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu Pozbawienie tego tytułu lokalu może nastąpić poprzez wygaszenie prawa w następującym trybie. Zgodnie z art.11 ust. 1. usm spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn: – jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy…

 • Ciekawostki,  Eksmisje,  Orzecznictwo

  Charakter uprawnienia do lokalu socjalnego.

  Roszczenie dotyczące lokalu socjalnego ma charakter majątkowy. Wskazuje na to jednoznacznie orzecznictwo. W postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 2009 r. (I CZ 112/2008  czytamy: „w sprawach o eksmisję z lokalu mieszkalnego nie ma podstaw do odrębnego uwzględniania wartości sporu (zaskarżenia) w części dotyczącej uprawnienia do lokalu socjalnego. Jeżeli więc powód dochodzi opróżnienia lokalu mieszkalnego, to sprawa ma – także wtedy, gdy sąd jest obowiązany orzec co do uprawnienia do lokalu socjalnego – charakter majątkowy, nie wyłączając części dotyczącej tego orzeczenia, i stosują się do niej, również w tej części, przepisy o obliczaniu wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia) w sprawach o wydanie„. Podobnie w postanowieniu Sądu Najwyższego…

 • Bez kategorii,  Eksmisje,  Windykacja

  Spółdzielnia jako (niechciany) dozorca ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji.

  Często się zdarza, że podczas egzekucji wyroków eksmisyjnych Spółdzielnia przejmuje na przechowanie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji znajdujące się wcześniej w opróżnianym lokalu. W związku z tym powstaje problem z zalegającymi ruchomościami dłużników, zajmującymi pomieszczenia, które Spółdzielnia chciałaby wykorzystać na inne cele. Jakie jest źródło takiego problemu? Odpowiedź daje nam art. 1046 § 9 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), który stanowi, że komornik zobowiązany jest ustanowić dozorcę ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji w sytuacji kiedy dłużnik lub osoby dorosłe zamieszkałe wraz z dłużnikiem odmawiają odebrania tych rzeczy. Innymi słowy to postawa dłużnika i/lub jego dorosłych domowników powoduje, że komornik wyznacza dozorcę, którą w przedmiotowych przypadkach będzie najczęściej Spółdzielnia. Wówczas komornik dokonuje opisu…

 • Eksmisje,  Nowości

  Od dzisiaj obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie eksmisji.

  13 stycznia 2012 r. weszło w życie Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz. U.  z dnia 5 stycznia 2012 r.poz 11 ). M.in zgodnie z powołanym rozporządzeniem jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.

 • Bez kategorii,  Eksmisje,  Nowości,  zmiany w przepisach

  Eksmisje po zmianie przepisów.

  W dniu 16 listopada 2011 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 224, poz. 1342) Zgodnie z nowelizacją w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,  gmina będzie miała obowiązek wskazania tymczasowego pomieszczenia albo noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia. Nowelizacja wprowadziła definicję pomieszczenia tymczasowego: jest nim  pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress