COVID-19,  Opinie,  Walne Zgromadzenie

Dylematy na temat walnych zgromadzeń.

W związku z tym, że krąży po sieci, a także po różnego rodzaju szkoleniach wiele różnych stanowisk, na temat możliwości zorganizowania walnego zgromadzenia, postanowiłem napisać co ja o tym sądzę. Niestety muszę tym razem powołać trochę publikatorów i paragrafów, żeby na czymś oprzeć moje rozważania.

W chwili obecnej nadal obowiązuje przepis art. 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Powyższy przepis przedłuża zatem termin jaki nakłada na spółdzielnie art. 39 ustawy Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

W mojej ocenie brzmienie cyt. Art. 90 daje możliwość zorganizowania walnego zgromadzenia po ustaniu stanu pandemii a nie obliguje do zwołania go dopiero po pandemii.

Problematyczne są natomiast przepisy wprowadzające ograniczenia. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (dz.u. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.)

Zgonie z § 26 ust. 15 ww rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 i ust. 1a zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

3) imprez i spotkań do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust. 15 pkt 2;

4) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

To właśnie ww. pkt. 3 byłby ewentualnie właściwy do zorganizowania walnego zgromadzenia, niestety poprzez odwołanie do § 9 ust. 15 rozporządzenia powstaje poważna wątpliwość czy ten przepis znajdzie w tym przypadku zastosowanie.

Zgodnie bowiem z § 9 ust. 15 

2) w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, pod warunkiem, że:

a) klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

b) obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1.

Powyższe wskazuje, że przepis ten został stworzony raczej na potrzeby imprez weselnych itp. Ktoś chyba zapomniał o tym, że walne zgromadzenie to nie impreza biesiadna.

W ubiegłym roku regulacja ograniczeń była skonstruowana w zupełnie inny sposób.

REGULACJA Z SIERPNIA 2020R.

Rozporządzenie rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 1356)

§ 25. 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do:

1) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,

2) 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,

3) 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z wyłączeniem ich obsługi.

Przepis odwoływał się zatem wyłącznie do liczby osób zgromadzenia, bez dodatkowych przesłanek, co niewątpliwie umożliwiło zorganizowanie walnego zgromadzenia w 2020r. w okresie obowiązywania ww. przepisów.

W chwili obecnej, przepisy rozporządzenia są bardzo nieprecyzyjne i mogą budzić wątpliwości.

Dodam jeszcze, że zupełnie nie zgadzam się z teorią, że walne zgromadzenie można zaliczyć do spotkania lub zebrania służbowego czy zawodowego.

Nie daję jednoznacznej odpowiedzi czy organizować walne czy nie, każdy musi sam rozważyć ryzyko i zastanowić się czy je przyjmuje.

Na tą chwile, do 31.08 przepisy są właśnie takie.

jeden komentarz

  • Smiele

    Reprezentuję SM, zwołałem WZ na 30 06 2022 r, które się odbyło. Został jednogłośnie zatwierdzony Regulamin WZ. Zapisane jest, że członkowie Zarządu nie uczestniczą w pracach Prezydium i że obrady protokołuje Sekretarz lub wskazany pracownik spółdzielni. Przyglądałem się niechlujnemu prowadzeniu WZ przez przewodniczącego, nie został przez niego wskazany protokolant, ( sekretarz nic nie notował ). Komisja wyborczo-skrutacyjna oddała na koniec pusty niepodpisany protokół ( wybory uzupełniające do RN ). Na początku lipca przychodzi do mnie Przew. WZ i żąda aby przekazać mu Protokół z WZ, który chce podpisać. Stwierdziłem, że zgodnie z Reg. WZ protokół sporządza Sekretarz i to ja czekam na ten dokument, za kilka dni przybyło do mnie Prezydium i mnie straszy i szantażuje, że poprzedni Prezes zawsze notował, pisał protokoły, uchwały i załatwiał sprawę w KRS. Stwierdziłem, że trzymam się zapisów zatwierdzonego Regulaminu WZ i nie mogę brać udziału w pracach WZ i tym samym pisać protokolu za Sekretarza. Ponadto tydzień temu przyszedł na posiedzenie RN nowowybrany członek RN ( szósty ) ale bez stosownej Uchwały ( żadne nie zostały podpisane ) i występuje na RN o odwołaniu mnie z funkcji.
    Proszę o doradztwo i zadaję pytanie, czy można uznać to WZ z dnia 30 06 2022 r. jakjo nieważne i zwołać ponownie do dnia 30 06 2023 r.?

    Pozdrawiam
    Prezes SM z Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress