• Opinie,  Rada Nadzorcza

  Zrzeczenie się mandatu przez członka rady nadzorczej.

  Prawo spółdzielcze nie rozstrzyga, czy i kiedy członek rady może się zrzec swojego mandatu. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza, iż ustawa wykluczyła taką możliwość. W odniesieniu do praktycznego zrzeczenia się mandatu znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie składania oświadczeń woli. Zgodnie z  Kodeksem cywilnym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Niestety sprawa nie jest jasna i jednoznaczna. Dlatego najlepiej jeśli ta kwestia jest uregulowana w statucie. Niektóre spółdzielnie umieszczają zapisy o skutku zrzeczenia się mandatu w regulaminie rady nadzorczej. W kwestii zrzeczenia można bowiem w doktrynie i…

 • Interpretacje,  Odpowiedzialność,  Organy,  Rada Nadzorcza,  Zarząd

  Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej – kontynuacja.

  Poniżej kilka informacji o odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej spółdzielni wynikającej z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 4a) Ustawy o rachunkowości, członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni są – wraz z członkami Zarządu –  za zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółdzielni spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. W przypadku naruszenia tego obowiązku, wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej, odpowiadają solidarnie wobec Spółdzielni za wyrządzoną szkodę. Solidarny charakter odpowiedzialności oznacza, że spółdzielnia może domagać się zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu szkody od wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej łącznie, od niektórych z nich lub tylko od jednego. Nie jest to zatem indywidualna odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej. Dla celów określenia odpowiedzialności,…

 • Bez kategorii,  Odpowiedzialność,  Organy,  Rada Nadzorcza

  Odpowiedzialność karna członków rady nadzorczej spółdzielni.

  Dzisiaj, króciutkie uzupełnienie poprzedniego wpisu o odpowiedzialności członków rady nadzorczej o odpowiedzialność karną tych osób. Mianowicie do nie tak dawna tytułowa odpowiedzialność nie była tak oczywista, albowiem dopiero od 2005r. ustawodawca wprowadził do systemu prawnego stosowne przepisy. W ustawie Prawo spółdzielcze, po części II dodano część IIa zatytułowaną „Przepisy karne” (art. 267a, 267b, 267c i 267d) dotyczące działań członków władz spółdzielni. I tak obecnie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze przewidują kary, z których minimalna to grzywna a maksymalna 2 lata pozbawienia wolności. W praktyce członkowie rady nadzorczej spółdzielni ponosić będą  najczęściej odpowiedzialność karną za następujące czyny: – nie udzielanie lub udzielanie niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, – nie dopuszczanie lustratora…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress