Bez kategorii,  Podstawy,  Zarząd

Zawieszenie członka zarządu.

Jeśli chodzi o zawieszenie członka zarządu to przepisy nie są jednolicie interpretowane.

Zgodnie z Prawem spółdzielczym Członek zarządu spółdzielni może być zawieszony tylko w przypadku gdy taką możliwość przewiduje statut. Jeżeli znajduje się w statucie odpowiedni zapis to wówczas warunkiem ustawowym zawieszenia jest działalność członka zarządu sprzeczna z przepisami prawa lub statutu. .

Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach wyłącznie takiego członka zarządu, który jest wybierany przez walne zgromadzenie. (art. 50 pr.sp.)

Wobec powyższego należałoby przyjąć, że radzie nadzorczej nie przysługuje wskazane uprawnienie, jeżeli to ona jest kompetentna do powoływania członków zarządu.

W doktrynie można spotkać się z kwestionowaniem powyższej literalnej interpretacji. Komentatorzy twierdzą, że skoro rada nadzorcza ma prawo odwołać członków zarządu, to tym bardziej może ich zawiesić w czynnościach. Myślę, że jest w tym logika.

Ponadto szczegółowy zakres działania rady nadzorczej określa Prawo spółdzielcze. Upoważnia ono spółdzielnię do rozszerzenia w statucie zakresu działania rady także o inne uprawnienia niż te, które wyszczególnia ustawa ( art. 46 § 2 pr. sp.). W orzeczeniach z którymi się spotkałem sądy uznają za dopuszczalne, rozszerzenie katalogu przyczyn zawieszenia.

Trudno jednak nie dostrzec, że zawieszenie o jakim mowa w art. 50 Prawa spółdzielczego ma taki sens, że jeśli wyboru zarządu dokonuje walne zgromadzenie to przepis o zawieszeniu ułatwia powstrzymanie krnąbrnego członka zarządu szybciej niż pozwalają na to przepisy o zwoływaniu walnego zgromadzenia. Decyzja rady nadzorczej ma tylko doprowadzić do szybkiej reakcji i postawienia sprawy na forum organu właściwego do powołania i odwołania zarządu.

Jeśli natomiast rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu to wydaje się, że zawieszenie pozbawione jest praktycznego sensu. W takim wypadku działalność członka zarządu naruszająca przepisy prawa lub postanowienia statutu może stanowić podstawę decyzji rady nadzorczej o odwołaniu członka zarządu.

Skutkiem zawieszenia członka zarządu w czynnościach jest niemożność prowadzenia spraw spółdzielni i jej reprezentacji gdyż funkcją instytucji zawieszenia jest czasowe uniemożliwienie sprawowania powierzonych członkowi zarządu obowiązków. W celu zapewnienia należytego funkcjonowania spółdzielni rada nadzorcza powinna zadbać o zdolność organu do działania poprzez oddelegowanie jednego spośród swoich członków do czasowego pełnienia funkcji w zarządzie a następnie zwołać walne zgromadzenie, które podejmie decyzję o odwołaniu bądź uchyleniu zawieszenia.

6 komentarzy

 • Wojciech

  a co zrobić, jeżeli prezesa spółdzielni rada nadzorcza przyjęła z polecenia wiceprezydenta miasta, który osobiście dzwonił do przewodniczącej rady nadzorczej i mówił jej, że takiego człowieka warto przyjąć na to stanowisko, osoba ta należy do grupy tzw „prezesów wędrowniczków”, który to człowiek w swojej karierze obwędrował już wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe i zatrzymał się na naszej jako prezes, gdzie dla niego obce jest zarządzanie, dlatego mieszkańcy mają problem z taką osobą gdyż dba o siebie a nie o mieszkańców, którzy mu płacą wysoką pensję, a rada nadzorcza daje mu wszystkie przywileje jakie tylko można. zaznaczyć należy, że nigdy przedtem nie był prezesem w żadnej spółdzielni mieszkaniowej tylko zajmował stanowiska viceprezesa – tutaj ze względu na to, że statut przewiduje tylko stanowisko prezesa ze względu na wielkość spółdzielni gdzie ilość mieszkańców to 286 osób, to jest jak napisałem wyżej.

 • Marta

  Pytanie dotyczy zastępstwa czlonka zarządu /rezygnacja czlonka zarządu przy zatwierdzonym 3-os.jego składzie/ spółdzielni mieszkaniowej przez członka rady nadzorczej. Zgodnie z zapisem jest to delegowanie czasowe/3mce/ Czy są wyjątki? Na czas pandemii nie zwołujemy Walnego Zgromadzenia, czy w takim wypadku delegacja członka Rady Nadzorczej może byc potraktowana wyjątkowo i trwać dluzej niz 3 m-ce?

  • Ryszard Stolarz

   Dzień Dobry

   Sformułowanie, którego używa ustawodawca nie mówi o 3 miesiącach tylko o „czasowym pełnieniu funkcji”. Jest to sformułowanie nieprecyzyjne dlatego to statut spółdzielni powinien tę kwestię normować w klarowny, niebudzący wątpliwości sposób, przez wskazanie wyraźnych ram czasowych. Jeżeli w statucie wskazano 3 miesiące, o których Pani napisała a nie ma tam również zawartych wyjątków, to należy traktować taki zapis statutu jako wiążący.
   Niektórzy zastanawiają się czy tej sytuacji nie podciągnąć pod art. 90a Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., który stanowi, że w przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90. Choć może miałoby to logiczne i praktyczne uzasadnienie zabieg taki wydaje się za dość karkołomny i ryzykowny.

 • Marta

  Dziękuję p.mecenasie za odpowiedź.
  Chciałabym jednak dopytać dlaczego decyzja o przedłużeniu delegatury członka Rady Nadzorczej do Zarządu byłaby, jak Pan pisze,karkołomna i ryzykowna?

 • Jacek

  Czy Rada Nadzorcza może zawiesić Prezesa spółdzielni na okres dłuższy niż 3 mce lub do najbliższego zebrania ZP /Walnego/ . I czy liczymy quorum RN przy podejmowaniu uchwał od rzeczywistej liczby członków RN czy statutowej statut spółdzielni określa ilość 18 – jedna osoba zrezygnowała i jedna osoba została oddelegowana do Zarządu czyli w chwili obecnej jest 16 członków jak liczyć quorum 9 czy 10. To jest kluczowa sprawa.

 • Jacek

  Czy Rada Nadzorcza może zawiesić Prezesa spółdzielni na okres dłuższy niż 3 mce lub do najbliższego zebrania ZP /Walnego/ . I czy liczymy quorum RN przy podejmowaniu uchwał od rzeczywistej liczby członków RN czy statutowej statut spółdzielni określa ilość 18 – jedna osoba zrezygnowała i jedna osoba została oddelegowana do Zarządu czyli w chwili obecnej jest 16 członków jak liczyć quorum 9 czy 10. To jest kluczowa sprawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress