Bez kategorii,  Nowości,  Odpowiedzialność,  Windykacja,  zmiany w przepisach

Zmiany w egzekucji w 2019r.

Dzisiejszy wpis raczej czysto informacyjny i przydługawy, zawiera jednak kilka ważnych faktów, głównie dla działów windykacji.

Otóż w 2019r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące egzekucji. Zmienił się Kodeks postępowania cywilnego a także wprowadzono nowe ustawy o komornikach oraz o kosztach komorniczych.

I. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy o komornikach i ustawy o kosztach komorniczych.

1) Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym są obecnie dochodem Skarbu Państwa dlatego komornik nie może odstępować od obciążania nimi odpowiednio dłużnika bądź wierzyciela.

2) Komornicy mogą przyjmować sprawy z wyboru tylko w ramach apelacji.

3) Ustawę o kosztach komorniczych stosujemy do spraw wszczętych po 1.01.2019r. poza art. 29 i 30, które mówią o opłatach – te przepisy stosujemy również do spraw wszczętych przed 1.01.2019r.

4) Obecnie jest możliwe obciążenie kosztami skargi na komornika samego komornika, jednakże tylko jak zostanie wykazane oczywiste naruszenie przez niego prawa.

5)  Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności. Innymi słowy bez zaliczki komornik nie podejmie czynności. Zaliczka ma charakter celowy czyli tylko na te wydatki na które komornik wezwał. Jeśli płacimy np. na korespondencję a nie wpłaciliśmy np. na zapytanie do ZUS to komornik nie może tej kwoty wydać na zapytanie.

W związku z powyższym praktyczne będzie zamieszczanie we wnioskach o egzekucję sformułowania, że wierzyciel wyraża zgodę na wykorzystanie pozostałej zaliczki na inne czynności.

6) Spółdzielni przysługuje zwrot wydatków za przedstawienie dokumentu na żądanie komornika i wynagrodzenie z tytułu udzielenia informacji komornikowi. Wysokość wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu z dnia 21 grudnia 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2486).

Ww. opłaty nie stosuje się w sprawach o egzekucję lub wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub wykonanie zabezpieczenia roszczenia niezwiązanego z wykonywaniem działalności gospodarczej, wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora. W sprawach tych przedstawianie dokumentów i udzielanie informacji jest nieodpłatne. Ponadto opłata nie przysługuje, jeśli tryb lub koszty przedstawiania dokumentów lub udzielania informacji wynikają z odrębnych przepisów.

7) Wprowadzono premię dla dłużnika dobrowolnie spełniającego świadczenie do rąk komornika.  Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

8) Wprowadzono istotne zmiany w zakresie opłaty stosunkowej przy umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Zmiany te powinny spowodować modyfikację postępowania spółdzielni przy podpisywaniu ugód z dłużnikami.

–  w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 Kpc, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania,

– można się uchylić od tej opłaty jeżeli we wniosku o umorzenie wykaże się, że dłużnik zapłacił dług do rąk wierzyciela albo podpisał ugodę,

– takie wyjaśnienie należy napisać od razu z własnej inicjatywy gdyż komornik nie wezwie do uzupełnienia wniosku w tym zakresie, tylko obciąży nas opłatą,

–  jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.- problematyczna dla spółdzielni może okazać się przesłanka art. 824 § 1 pkt 4 kpc, która mówi o umorzeniu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Oznacza to, że przy zawieraniu ugód z dłużnikami należy przed upływem 6-u miesięcy dopilnować wniosku o umorzenie lub podjęcie zawieszonego postępowania w przeciwnym wypadku wierzyciel zostanie obciążony opłatą, (postępowania nie mogą pozostawać w zawieszeniu przez cały okres ugody)

– jeżeli natomiast wniosek wierzyciela, zostanie zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata będzie wynosić 100 złotych,

–  w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż wskazane wyżej komornik pobiera od wierzyciela opłatę w wysokości 150 złotych, z wyjątkiem przypadków oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Są jednak wyjątki:

Od Spółdzielni nie będzie się pobierać opłaty 150 zł pod warunkiem wszczęcia egzekucji przed upływem 2 lat od powstania tytułu egzekucyjnego.

9) Wprowadzono opłatę stosunkową obciążająca wierzyciela w przypadku oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania osoby niebędącej dłużnikiem.

10) Wzrasta z 2% do 5% opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Nie dotyczy to zabezpieczenia polegającego na zobowiązaniu zapłaty.

11) Zmianie uległa opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej i wynosi obecnie 400 złotych.

12) Zmianie uległa opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości albo opróżnienia lokalu lub innego pomieszczenia.

eksmisja z lokalu mieszkalnego to koszt 1500 zł niezależnie od ilości izb (nie trzeba zatem podawać ilości izb we wniosku w takim przypadku),

– w przypadku nieruchomości wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej będzie to opłata 2000 zł i dodatkowo 1000 zł za każdą izbę (tu we wniosku nadal podajemy ilość izb),

– egzekucja z pozostałych nieruchomości wiąże się z opłatą 2000 zł niezależnie od ilości izb (nie trzeba zatem podawać ilości izb we wniosku w takim przypadku),

13) Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi 1000 złotych.

14) opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, wynosi 100 złotych.

II. Najważniejsze zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

1) Wniosek o egzekucję można złożyć na urzędowym formularzu.

2) Wnioskodawca sam wybiera czy złoży w toku postępowania wnioski ustnie do protokołu czy pisemnie.

3)  komornik może obecnie żądać od spółdzielni mieszkaniowych informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania, (zakres jest szerszy niż dotychczas bo mowa o stanie majątkowym).

4) Skargę na czynności komornika jak i zaniechania rozpatruje Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby komornika.

5) Skargę na komornik można wnieść na formularzu,

6) Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku to komornik musi podjąć z urzędu 2 czynności tj. ustalić majątek na podstawie innych lub publicznych źródeł oraz wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku,

7) Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja przez komornika wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do
– organów administracji publicznej,
– podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
– organów podatkowych, (np. US, UMiG)
– organów rentowych, (np. ZUS,KRUS)
– banków,
– spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

8) Wszelkie czynności terenowe wiążą się obecnie ze zleceniem poszukiwania majątku czyli opłatą 100 zł.

9) Odpis planu podziału doręcza się dłużnikowi, osobom uczestniczącym w podziale oraz innym osobom, które zgłosiły swój udział, a ich należności nie zostały uwzględnione w podziale. Zarzuty przeciwko planowi podziału wnosi się do organu egzekucyjnego, który go sporządził, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia tego planu.

10) Wprowadzono pojęcie szykany wobec dłużnika co umożliwia komornikowi ocenę a priori zasadności wniosku o podjęcie czynności egzekucyjnych

i to by było na tyle 🙂

jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress