Podstawy

Po co spółdzielni mieszkaniowej statut ? – wpis gościnny

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabiera osobowość prawną. Zapisy zawarte w aktach regulują jej zadania. Zaliczymy do nich m.in. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Jakie obowiązki posiadają członkowie spółdzielni i co określa statut, a więc główny dokument świadczący o jej istnieniu?

Co to jest statut spółdzielni ?

Zgodnie z literą art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego: „Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”. Istotą funkcjonowania tego podmiotu jest samorządny charakter, którego ramy wytyczają zapisy statutu spółdzielni – aktu prawnego regulującego zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób realizacji wytyczonych celów. To dokument uchwalany przez członków założycieli spółdzielni, którzy potwierdzają jego zapisy, składając swój podpis.

Co musi zawierać statut spółdzielni ?

Statut spółdzielni obligatoryjnie musi zawierać kilka kluczowych elementów, wśród których znajdują się m.in. nazwa spółdzielni z dokładnym podaniem jej siedziby, przedmiot działalności wraz ze zdefiniowaniem czasu jej trwania, wysokość wpisowego oraz ilości udziałów, daty ich wnoszenia i zwrotu, regulacje w razie niewywiązania się z przypisanego im terminu, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania nowych członków, a także zasady dotyczące zwoływania walnych zgromadzeń, wyboru i odwoływania członków organów spółdzielni czy podziału nadwyżki bilansowej bądź pokrywania strat.

Jakie prawa i obowiązki określa statut spółdzielni ?

Statut spółdzielni określa zarówno prawa, jak i obowiązki, które przysługują członkom spółdzielni. Do pierwszej grupy zaliczyć można m.in. możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i zebraniach, na których rozpatrywane są sprawy związane z życiem spółdzielni oraz przeprowadzane głosowania. Członek może także zgłaszać projekty uchwał czy poprawek do zapisów już istniejących oraz wybierać bądź być wybieranym jako członek organów spółdzielni. Obowiązująca zasada równości pozwala także na wgląd w dokumentację spółdzielni mieszkaniowej – w tym statut, regulaminy, protokoły czy sprawozdania finansowe.

Poza pulą praw statut określa także obowiązki członka spółdzielni, wśród których znajduje się nadrzędna zasada dotycząca przestrzegania wszystkich zapisów. Jest on zobligowany do wykazania wysokiej troski o dobro spółdzielni oraz swoją postawą powinien umożliwiać realizację założeń statutowych. Jednym z obowiązków jest także konieczność terminowego uiszczania opłaty wpisowej. Zarząd spółdzielni z kolei musi prowadzić ewidencję przychodów oraz kosztów, ewidencję wydatków i wpływów funduszu remontowego, a także rozliczać się z nich.

Zapisy statutu, zgodnie z prawem spółdzielczym, można modyfikować. Wymaga to jednak uchwały walnego zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów. Warunkiem dodatkowym jest obecność podczas głosowania co najmniej połowy uprawnionych członków. Obowiązkiem zarządu spółdzielni jest zgłoszenie uchwały do sądu rejestrowego w ciągu trzydziestu dni od momentu jej podjęcia.

Tworzenie statutu spółdzielni nie jest prostym zadaniem. Podczas pisania należy uwzględnić potrzeby konkretnego podmiotu, szczegółowo określić obowiązki i prawa członków, a każdy zapis poddać uważnej analizie zgodności co do litery obowiązującego prawa.

Autorem wpisu gościnnego jest Piotr Majewski, redaktor bloga o nieruchomościach Morizon.

5 komentarzy

 • Kopia statutu

  Czy Zarząd Spółdzielni może odmówić wydanie kopii statutu Spółdzielni osobie nie będącej członkiem. Jeśli tak to jak będzie podstawa prawna?

  • Ryszard Stolarz

   Przepisy mówią o obowiązku udostępnienia statutu członkom. Jest też obowiązek ustawowy umieszczenia statutu na stronie internetowej spółdzielni.

 • jangi

  a jak ten „obowiązek ustawowy obowiązek” wygląda jeśli s-nia nie ma strony internetowej? Liczę na sensowną odpowiedź.

 • Ewa Gjadzik

  Witam serdecznie. Czy spółdzielnia ma prawo żądać przy składaniu pełnomocnictwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków potwierdzenia podpisu na tymże pełnomocnictwie przez pracownika spółdzielni ? Zasłaniając się statutem spółdzielni. Dziękuję .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress