• Bez kategorii,  Podstawy,  Zarząd

  Zawieszenie członka zarządu.

  Jeśli chodzi o zawieszenie członka zarządu to przepisy nie są jednolicie interpretowane. Zgodnie z Prawem spółdzielczym Członek zarządu spółdzielni może być zawieszony tylko w przypadku gdy taką możliwość przewiduje statut. Jeżeli znajduje się w statucie odpowiedni zapis to wówczas warunkiem ustawowym zawieszenia jest działalność członka zarządu sprzeczna z przepisami prawa lub statutu. . Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach wyłącznie takiego członka zarządu, który jest wybierany przez walne zgromadzenie. (art. 50 pr.sp.) Wobec powyższego należałoby przyjąć, że radzie nadzorczej nie przysługuje wskazane uprawnienie, jeżeli to ona jest kompetentna do powoływania członków zarządu. W doktrynie można spotkać się z kwestionowaniem powyższej literalnej interpretacji. Komentatorzy twierdzą, że…

 • Podstawy

  Po co spółdzielni mieszkaniowej statut ? – wpis gościnny

  Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot działający na podstawie prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabiera osobowość prawną. Zapisy zawarte w aktach regulują jej zadania. Zaliczymy do nich m.in. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Jakie obowiązki posiadają członkowie spółdzielni i co określa statut, a więc główny dokument świadczący o jej istnieniu? Co to jest statut spółdzielni ? Zgodnie z literą art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego: „Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”. Istotą funkcjonowania tego podmiotu jest samorządny charakter,…

 • Ciekawostki,  Inne,  Ochrona danych,  Odpowiedzialność,  Organy,  Podstawy,  zmiany w przepisach

  O bezpieczeństwie informacji słów kilka.

  ABI ADO ASI itp. ….. to dla niektórych czarna magia. W ostatnim czasie zaobserwowałem pewną „psychozę” dotyczącą problemu ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą przepisów wiele firm szkoleniowych zwietrzyło biznes i rozpoczęło „nabór” na jak twierdzą obowiązkowe szkolenia. Nawet do mnie zadzwoniła Pani z propozycją nie do odrzucenia, usiłując mi wmówić, że radca prawny ma teraz obowiązek odbycia szkolenia w zakresie danych osobowych. Niestety podstawy prawnej powołać już nie potrafiła. Podobnie sprawa ma się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) szereg firm świadczących tego typu usługi usiłuje przekonać o obligatoryjności tego rozwiązania. Otóż informuję wszystkich zainteresowanych, że powołanie ABI na dzień dzisiejszy nie jest obowiązkowe. Jak to powiedział jeden z…

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Interpretacje,  Obowiązki członków,  Podstawy

  KPA w spółdzielniach ?

  Zarówno spółdzielcy jak i pracownicy spółdzielni często mają błędne przekonanie, że spółdzielnie powinny stosować kodeks postępowania administracyjnego. Zazwyczaj osoby te doszukują się takiego obowiązku w art. 2 kpa , który stanowi, że „Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.” Jednocześnie zgodnie z art. 5 § 2 pkt 5 kpa przez organizacje społeczne – rozumie się  organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Pamiętać jednak należy, że spółdzielni nie można utożsamiać z organizacją spółdzielczą. „Organizacja spółdzielcza” to   określenie organizacji zrzeszającej spółdzielnie. Możliwość zastosowania przepisów kpa może wynikać natomiast  z wyraźnego wskazania…

 • Bez kategorii,  Interpretacje,  Orzecznictwo,  Podstawy

  Zarząd powierzony

  Kwestia zarządu powierzonego o którym mowa w art. 27 ust. 2  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rodzi wiele problemów natury prawnej i praktycznej. Dzisiaj napiszę tylko o jednym, który znalazł rozwiązanie w orzeczeniu Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 9 lutego 2012r. III CZP 89/11 orzekł, iż spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje na podstawie art. 27 ust 1 usm zarząd także tymi nieruchomościami  stanowiącymi jej współwłasność, w których własność lokalu została wyodrębniona przed wejściem w życie tej ustawy i zarząd nieruchomością wspólną do tego czasu podlegał przepisom  ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali. Sąd logicznie przyjął, iż taka właśnie wykładnia pozwala uniknąć dualizmu zasad zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność i pozwala realizować…

 • Bez kategorii,  Interpretacje,  Organy,  Podstawy

  Jednoosobowe pełnomocnictwo w spółdzielni.

  W celu omówienia problematyki pełnomocnictw w spółdzielniach, konieczne jest przytoczenie kilku przepisów wprost. Zasady reprezentacji w spółdzielni reguluje art. 54. § 1.prawa spółdzielczego, który stanowi, że oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy. Ustawa Prawo spółdzielcze dopuszcza również udzielenie pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 55.§ 1.  prawa spółdzielczego Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające pełnomocnika do dokonywania…

 • Bez kategorii,  Odpowiedzialność,  Podstawy,  Windykacja

  Skarga pauliańska – przydatny instrument dla wierzyciela.

  Co zrobić gdy dłużnik spółdzielni daruje lub sprzedaje lokal, który jest jego jedynym majątkiem ? Taka sytuacja występuje dość często w praktyce i najczęściej w obrębie rodziny.  W takim przypadku mamy do wykorzystania instytucję skargi pauliańskiej. Nazwa może nie jest zachęcająca bo nic z niej nie wynika dla przeciętnego Kowalskiego, jest ona jednak skutecznym instrumentem prawnym dla wierzycieli. Instytucja skargi pauliańskiej opisana została w art. 527-534 Kodeksu cywilnego.  Umożliwia  ona ochronę wierzyciela przed czynnościami dłużnika mającymi na celu wyzbycie się majątku, z którego mogłoby nastąpić zaspokojenie wierzyciela. Skutecznie powództwo pauliańskie pozwala  na przeprowadzenie egzekucji ze składnika majątku dłużnika, który traktowany jest tak, jakby nigdy nie został zbyty. Przesłanki odpowiedzialności dłużnika wynikające…

 • Bez kategorii,  Ciekawostki,  Interpretacje,  Podstawy

  Biuletyn spółdzielni a prawo prasowe.

  Większość spółdzielni mieszkaniowych wydaje swoje biuletyny zawierające informacje dla spółdzielców i lokatorów na temat funkcjonowania spółdzielni. Powstaje pytanie jak traktować takie biuletyny w świetle unormowań Prawa prasowego. Prasa w rozumieniu ustawy Prawo prasowe oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Ustawa zawiera katalog otwarty prasy wymieniając w nim  m.in. biuletyny. Czasopismem jest natomiast zgodnie z prawem prasowym druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Oznacza to , że w zasadzie wydawane powszechnie przez spółdzielnie biuletyny są czasopismami i podlegają unormowaniom prawa…

 • Bez kategorii,  Historyczne,  Odpowiedzialność,  Organy,  Podstawy,  Rada Nadzorcza

  Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.

  Dzisiaj trochę informacji podstawowych. Wiele się mówi i pisze o odpowiedzialności zarządu spółdzielni, dla odmiany niniejszy wpis dotyczyć będzie członków organu kontrolnego i nadzorczego w spółdzielni mieszkaniowej jakim jest rada nadzorcza. Członkowie rady nadzorczej wykonując swoje obowiązki ponoszą określoną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, której źródłem jest art. 58 ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo Spółdzielcze (dalej – pr.sp.). Przepis ten dotyczy również likwidatorów i członków zarządu ale ze względów usystematyzowania wiadomości celowo dzisiaj opisuję jedynie kwestie dotyczące rady nadzorczej. Zanim jednak o tym, to wcześniej trochę historii. Mianowicie w pierwotnej wersji ustawy Prawo spółdzielcze, która weszła w życie 01.01.1983r., odpowiedzialność członków rady nadzorczej ograniczona była do sześciokrotności najniższego…

 • Ciekawostki,  Orzecznictwo,  Podstawy

  Balkony służące do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

  W związku z tym, iż od 2007r. znacznie przybyło właścicieli lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, powraca jak bumerang temat balkonów. Kwestia ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem balkonów była wielokrotnie przedmiotem zainteresowania sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Pomimo występujących w orzecznictwie sądowym sprzeczności, za utrwaloną należy uznać tezę, iż balkony służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali mieszkalnych nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej. Orzecznictwo to, budziło dalsze kontrowersje i pytania w praktyce, gdyż utrzymanie balkonu nie sprowadza się tylko do elementów, na które może mieć wpływ wyłącznie właściciel lokalu tj. do elementów wewnętrznych. Wydaje się, że dopiero uchwała Sądu Najwyższego w tym temacie, podjęta w dniu 7.03.2008r. III CZP 10/08 potraktowała…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress