Opinie,  Rada Nadzorcza

Zrzeczenie się mandatu przez członka rady nadzorczej.

Prawo spółdzielcze nie rozstrzyga, czy i kiedy członek rady może się zrzec swojego mandatu. Brak regulacji w tym zakresie nie oznacza, iż ustawa wykluczyła taką możliwość.

W odniesieniu do praktycznego zrzeczenia się mandatu znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie składania oświadczeń woli.

Zgodnie z  Kodeksem cywilnym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Niestety sprawa nie jest jasna i jednoznaczna. Dlatego najlepiej jeśli ta kwestia jest uregulowana w statucie. Niektóre spółdzielnie umieszczają zapisy o skutku zrzeczenia się mandatu w regulaminie rady nadzorczej.

W kwestii zrzeczenia można bowiem w doktrynie i orzecznictwie wyróżnić dwa poglądy.

Zgodnie z pierwszym z nich, rezygnacja winna zostać złożona spółdzielni, czyli na ręce zarządu jako uprawnionego do jej reprezentacji i ma skutek od chwili złożenia rezygnacji.

Drugi pogląd wyraża się w tym, że rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej może być złożona i będzie skuteczna z chwilą dojścia do tego organu, który wybierał członków rady, czyli do walnego zgromadzenia. W razie złożenia przez któregokolwiek członka rady nadzorczej rezygnacji powinno niezwłocznie zostać zwołane przez zarząd walne zgromadzenie, przy czym do czasu otwarcia zgromadzenia członek rady zachowuje swój mandat.

Osobiście za najbardziej logiczny, będący w zgodzie z wykładnią celowościową, a przede wszystkim funkcjonalną, uznaję pogląd pierwszy.
W mojej opinii pogląd, który opowiada się za koniecznością dojścia oświadczenia woli o rezygnacji do walnego zgromadzenia, mógłby prowadzić do znacznego wydłużenia procedury złożenia rezygnacji, co z kolei mogłoby być niekorzystne z punktu widzenia zarówno interesów spółdzielni, jak i członka składającego rezygnację.

Ponadto rozkład kompetencji organów spółdzielni jest jasno zdefiniowany w ustawie. Istnieje bowiem domniemanie kompetencji po stronie zarządu. Zatem to Zarząd jest adresatem oświadczeń woli składanych spółdzielni.

6 komentarzy

 • Janbb

  No właśnie – ta dwojakość orzeczeń sądów różnych instancji powoduje możliwość manipulacji i niektórzy z tego korzystają.
  Ja mam pytanie nawiązujące do poruszonego tematu: czy wobec złożonej rezygnacji z mandatu członka RN przez jednego członka, RN może podjąć uchwałę że od tej pory będzie działać w okrojonym/zmniejszonym składzie , w szczególności w sytuacji gdy statut sp-ni sztywno określa ilość członków RN ( a nie widełkowo – ilość człoków od… do…) , dodatkowo gdy statut wskazuje na możliwość/obowiązek uzupełnienie składu o kolejną osobę która startowała w wyborach do RN na WZ, ale uzyskała ilość głosów lokującą ją na pierwszym miejscu poniżej ilościowego , statutowego składu RN ?

  • sw

   Co działania Rady Nadzorczej w „okrojonym składzie”,- działała ona na takich samych zasadach. Jedynym obowiązkiem Zarządu Spółdzielni w tym przypadku jest, aby na najbliższym walnym zgromadzeniu w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący wyborów uzupełniających. Jeśli w statucie spółdzielni jest zastrzeżone, że w takim przypadku do Rady wchodzi następna osoba, to nie ma konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających. Należy przede wszystkim dokładnie przeanalizować Statut Spółdzielni oraz regulamin rady nadzorczej.

  • Ryszard Stolarz

   Ciężko odpowiadać na tak zadane pytanie nie analizując szczegółowo zapisów statutu. Określenie w statucie składu RN widełkowo
   wcale nie oznacza, że w trakcie kadencji skład ilościowy może się zmieniać. W takich bowiem przypadkach zazwyczaj
   wybierając radę nadzorczą najpierw określa się jej skład ilościowy (w przedziale określonym w widełkach).
   Tylko w ten sposób można potem przeprowadzić wybory.

 • W przypadku gdy RN – według statutu jest widełkowa (od 5-10) i po ostatnim WZcZ pozostało 6 osób, to rozumiem, że działa nadal na starych zasadach ( w międzyczasie powstał nowy statut, ale do RN stosujemy go od nowej kadencji)

 • Adam

  Zgodnie z art. Art. 56 § 2. prawa spółdzielczego „Członkowie zarządu i rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach
  wyłącznie ich dotyczących”.
  Czy istnieje orzecznictwo nt. tego czym są „sprawy wyłącznie ich dotyczące”? Czy przykładowo członek rady nadzorczej może oddać głos na swoją kandydaturę w wyborach do zarządu?

 • Basia

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzieln Mieszkaniowej złożył mandat, czy osoba wyłoniona w wyborach uzupełniajåcych automatycznie zostaję przewodniczącym czy Rada musi się kontynuować na nowo?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress